Image by Sander Crombach
zeichnung transparent.png

  מאמרים

 

מאמרים בעברית

gabriel website-09.png
Sacrifice_of_Isaac-Caravaggio_(c._1603).jpg

 

 

לדבר על אלוהים בפסיכותרפיה

אנטישמיות תוצרת הארץ...?

השיח הפוליטי האלים שהשתרש בארץ חושף דפוסים אנטישמיים לא-מודעים שאותם הבאנו מהגולה. 

יעקב-ישראל: מיתוס אינדיווידואציה מקראי

ניתוח פסיכולוגי של חלומותיו וחזיונותיו של יעקב אבינו

עקדת יצחק: סכנת הגילוי הישיר

כשהאדם חש קשר ישיר ופרטי עם העליונים הדבר יכול להוציא את הטוב ביותר שבנשמתו, אך גם להביא אותו לגרימת עוולות קשות. על המסר המכונן שבמעשה העקדה לאור הפסיכולוגיה וסיפורו של אדיפוס.

השפת-אמת שלי

משמעות הספר "שפת-אמת" עבורי

(פורסם במגזין ארץ אחרת)

 

מאמרים בגרמנית

 

 

 

העקדה ואדיפוס

הסיפור המקראי של עקדת יצחק מתפרש כאן כעיבוד יהודי "ותיקון" של הדרמה הכלל-אנושית האדיפאלית בסגנונו היווני הדטרמיניסטי.

 

האם קיימת אנטישמיות ישראלית?

השיח הפוליטי האלים שהשתרש בארץ חושף דפוסים אנטישמיים לא-מודעים שאותם הבאנו מהגולה. 

"הצהרת הרבנים האורתודוכסים על הנצרות: היבטים פסיכולוגיים ורוחניים"

בתוך: יהושוע ארנס, קרל הרמן בליקלה, דוד בולאג ויוהנס הייל (עורכים): לקראת שותפות בין יהודים ונוצרים: הצהרת הרבנים האורתודוקסים על הנצרות. מטרופול, 2017

מהדורה גרמנית 

 

פרקי ספרים באנגלית

gabriel website-06.png
From Confrotation to Partnership.jpg

"הצהרת הרבנים האורתודוכסים על הנצרות: היבטים פסיכולוגיים ורוחניים"

בתוך: יהושוע ארנס, קרל הרמן בליקלה, דוד בולאג ויוהנס הייל (עורכים): לקראת שותפות בין יהודים ונוצרים: הצהרת הרבנים האורתודוקסים על הנצרות. מטרופול, 2017

מהדורה בשפה האנגלית