top of page
ספר מסע אל החירות - ליל הסדר כתהליך צמיחה - PDF

הגלות וגאולת ישראל מסמלות את הניכור העצמי של האדם ואת תקוותו לגאולה. על בסיס רעיון חסידי זה, גבריאל שטרנגר עוקב אחרי מסעו של היחיד אל חירותו האישית. הפסיכואנליזה מתארת בפרוטרוט את היטלטלות האדם בין געגועיו למצב קדמון של התמזגות עם אמו לבין הצורך בקיום עצמי. תורת הקבלה רואה בשבר הפנימי של האדם הד לצמצום הנוכחות האלוהית, שהתלווה להיווצרות העולם הזה. חוויית הגירוש מגן עדן, והקושי בקבלת המציאות הלא מושלמת, מְצֵרים את המרחב הרוחני שלנו ומביאים אותנו לחיפוש קיצורי דרך ופתרונות שווא. מתוך שילוב מקורי של מקורות קבליים וחסידיים עם תובנות של הפסיכואנליזה המודרנית, שטרנגר מתחקה על תהליכי ההתבגרות הנפשית של האדם, כפי שבאים לידי ביטוי, לדעתו, בשלבים השונים של ההגדה של פסח. סיפור יציאת מצרים הוא סיפורו של האדם המבקש לגאול את עצמו מהקיום הכוזב, ולפתח קיום אמתי המעוגן בנשמתו הפנימית, שהיא חלק אלוה ממעל. שטרנגר פורץ את הדיכוטומיות החונקות שהתרגלנו אליהן (כגון דתי – חילוני, רוחני – גופני, תאולוגי – פסיכולוגי), ופותח פתח לשיח רוחני ותרבותי שונה, מתוך התייחסות אל תורת ישראל כאל עץ חיים רלוונטי לאדם המודרני המחפש אחרי אושרו האישי.

"גבי שטרנגר מפרש את יציאת מצרים לא רק כאירוע לאומי אלא כחוויה אישית המוציאה את האדם מחשכת מצרים אל חיים חופשיים ומאוזנים. הוא משתמש הן בהבנותיו בפסיכולוגיה והן בידיעתיו בתורת הקבלה – אבל תמיד נשאר נאמן להגדה עצמה ולמדרשי חז"ל. בנוסף, הוא חושף בפנינו את משנתו המדהימה של המקובל פרידריך ויינרב, וגם על כך אנחנו אסירי תודה."

רב שלמה ריסקין

רב העיר אפרת

ראש מוסדות אור תורה סטון

"גבי שטרנגר מצליח לחבר מושגים מרכזיים של הפסיכואנליזה ההתפתחותית המודרנית עם הנושאים והטקסים המרכזיים של האירוע המשפחתי הראשון במעלה ביהדות, ליל הסדר. עבור שטרנגר, העורך האנונימי של ההגדה של פסח מתחבט שוב ושוב בשאלה: באיזה אופנות הוויה האדם יביע את עצמו טוב ביותר, מבחינה פסיכולוגית, מוסרית ודתית. ומה שחשוב ביותר מנקודת מבט חינוכית: הוא עושה זאת בשפה ממצה המתאימה הן להדיוט הן לפסיכולוג המקצועי."

פרופ' משה הלוי ספירו

פסיכולוג קליני בכיר ופסיכואנליטיקאי, פרופסור בבית-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן, מנהל התוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, אוניברסיטת בר-אילן.

ספר מסע אל החירות - ליל הסדר כתהליך צמיחה - PDF

40.00 ₪מחיר
    bottom of page